Bóng đá học đường nhìn từ Nhật Bản: Xây thành công từ chân đế

Bóng đá học đường nhìn từ Nhật Bản: Xây thành công từ chân đế

Bóng đá Nhật Bản từ hơn 1 thập kỷ nay đã vươn lên hàng số 1 tại châu Á. Nhưng phải chứng kiến cách làm của người Nhật từ cấp nền tảng cơ sở là bóng đá học đường mới hiểu vì sao họ lại có bước tiến thần kỳ tới vậy.