GiảibóngđáCúpBiaSàiGòn2014:Nuôiquânbanăm…

GiảibóngđáCúpBiaSàiGòn2014:Nuôiquânbanăm…

Tại giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2014, có những đội bóng xem đây là đấu trường chính nên đã sử dụng chiến lược “Nuôi quân ba năm, dụng quân một giờ”.